طرح شهید سلیمانی فضاهای ورزشی کشور را ۴۰ درصد افزایش داد


شیراز – ایرنا – مشاور مدیرکل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مرحله نخست طرح شهید سلیمانی که در دولت سیزدهم اجرایی شد حدود ۴۰ درصد به فضاهای ورزشی کشور افزوده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159902/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF