طرح ارزش مالکانه در آستانه اجرایی شدن/تایید طرح توسط نهادهای تخصصی


تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان از بررسی و تایید طرح ارزش مالکانه توسط نهادهای تخصصی کشور خبر داد و گفت: ابعاد و جزییات اجرای این طرح بزودی از سوی رییس هیات امنای صندوق اعلام خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85299740/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C