ضرورت توجه محققان به رسالت اجتماعی نهاد علم برای پایش نیازهای آینده جامعه


تهران – ایرنا – رییس مرکز تحقیقات سلامت متابولیک پژوهشگاه رویان و دبیر اجرایی نخستین همایش آینده پژوهی در علوم و فناوریهای زیستی، توجه پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به دو موضوع مهم آینده‌پژوهی و همچنین رسالت اجتماعی نهاد علم در آینده فناوری به منظور پایش و احصاء نیازهای آینده جامعه را بسیار ضروری خواند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85124938/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C