ضرورت تغییر نظام مجوز دانش بنیانی/ارزیابی فناوران پس از ورود به زیست بوم نوآوری باشد


تهران- ایرنا- پیش نویس نظام جدید ارزشیابی شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حال تدوین است، در چنین شرایطی مسیر ورود فناوران به زیست بوم نوآوری و فناوری کشور باید آسان باشد، به طوری که آنها ابتدا برای ارائه توانایی‌های خود حمایت شده و سپس در ادامه کار ارزیابی شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119963/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF