ضرورت آموزش قانون اساسی برای معلمان/تحصیل ایتام رایگان شود


تهران – ایرنا – معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت آموزش قانون اساسی برای معلمان، گفت: اگر بخواهیم نظام و ایران قوی داشته باشیم، باید قانون اساسی را محکم نگه داریم و در اجرا دقت کنیم، استحکام در اجرای قانون اساسی در آموزش و پرورش ضرورت دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85313674/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF