صندوق نوآوری از دارایی‌های فکری شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند


تهران – ایرنا – صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حمایت از ایده‌های شرکت‌های دانش بنیان و توانمندسازی این شرکت‌ها از دارایی‌های فکری دانش‌بنیان‌ها حمایت می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85096122/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF