صحرایی:‌ یک صدایی رمز موفقیت در آموزش و پرورش است


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: اتحاد، همبستگی، هماهنگی و یک صدایی در آموزش و پرورش یک ضرورت مهم و رمز موفقیت این دستگاه عظیم، با ذینفعان بسیار گسترده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369730/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA