صحرایی: مهمترین دستور کار طراحی نقشه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش مهمترین دستور کار این وزارتخانه را طراحی نقشه برای اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پروش دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100300/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88