صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور از معرفی «رضامراد صحرایی» به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117921/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF