صحرایی: به ایرادات فرهنگیان در رتبه بندی پرداخته شده است


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: به همه اعتراضات فرهنگیان در خصوص رتبه بندی رسیدگی می شود و حقی ضایع نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074454/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF