صحرایی: آموزش و پرورش نیازمند معلمانی آینده‌نگر، توانا و مجهز به علم روز است


شیراز-ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش نیازمند معلمانی آینده‌نگر، توانا و مجهز به علم روز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108763/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2