صادر نشدن کارت ورود به جلسه امتحان نهایی ۱۲۰۰ داوطلب به دلیل نقص در ثبت نام


تهران – ایرنا- رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۲۰۰ داوطلب امتحان نهایی نقص در ثبت‌نام داشتند به همین دلیل کارت ورود به جلسه این افراد صادر نشده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116346/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84