شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دانشکده خانواده موافقت کرد


تهران – ایرنا – مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از موافقت شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس دانشکده خانواده در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و الزهرا(س) خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85124867/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF