شهریه مدارس غیردولتی براساس تسهیلات/پیش ثبت نام بر اساس مبلغ سال قبل تعیین می شود.


تهران- ایرنا- رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: شهریه هر مدرسه با توجه به امکانات و عملکرد مدرسه و با در نظر گرفتن شهریه مدرسه قبلی متفاوت است. سال و پس از بارگذاری اطلاعات توسط مدارس، سقف شهریه تعیین می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85452438/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85