شروع نوبت دوم کنکور 1402 با ثبت نام داوطلبان از 24 فروردین


تهران- ایرنا- روند برگزاری دومین دوره کنکور سراسری که اولین بار در سال 1402 در دو نوبت برگزار شد، با ثبت نام داوطلبان از 24 فروردین ماه آغاز می شود تا داوطلبان تیرماه امسال در جلسات آزمون حاضر شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068831/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2