شروع رسیدگی به اعتراضات نمره دهی از 29 فروردین/ دعوت از فرهنگیان معترض در صورت نیاز جهت بررسی مدارک

به گزارش ایسنا، دفاتر پاسخگویی و رتبه بندی افتخاری در ادارات کل و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ایجاد شده و با رعایت حرمت و حفظ حرمت همکاران پاسخ مناسبی را ارائه خواهند داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011405233/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، همکارانی که در سامانه my.medu.ir ثبت نام کرده و یا نسبت به نمره دهی خود اعتراض دارند، به اعتراض آنها صرفاً در چارچوب سامانه و کارگروه های تخصصی رسیدگی خواهد شد. در مناطق و مناطق نسبت به بررسی مدارک و مدارک بارگذاری شده اقدام اصلاحی خواهند کرد و در صورت نیاز از همکاران معترض دعوت و مدارک آنها را بررسی و بازنگری خواهند کرد و نتیجه نهایی این اقدامات به اطلاع همکار خواهد رسید. معترضان از طریق سیستم

به منظور رسیدگی و پاسخگویی به ایرادات نمره دهی، چهار کارگروه تخصصی در ادارات آموزش و پرورش استان و مناطق با عناوین آموزش ابتدایی، متوسطه، مهمانداری، تربیت بدنی و پشتیبانی تشکیل و فعالیت خود را بر اساس آغاز خواهند کرد. در دستورالعمل

کارگروه های تخصصی بررسی اعتراضات نمره دهی از 29 فروردین ماه در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور تشکیل می شود و به اعتراض معلمان در این زمینه رسیدگی می شود.