شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان سال 1403

شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان سال 1403 اعلام شد. – اعلام شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای با امضای رییس جمهور شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان را 24 سال اعلام کرد که از سال تحصیلی آینده اعمال می شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی نظام سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: دانش

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021174344204488704/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84