شرایط پذیرش و مراحل مصاحبه پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی

تمامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مکلف هستند، فرم “اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی” را تکمیل کرده و در زمان مراجعه برای انجام بررسی صلاحیت‌های اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری تحویل دهند.

به گزارش ایسنا، فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت از بین متقاضیانی که کدرشته محل‌های دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را انتخاب کرده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کرده‌اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت ر شته‌های تحصیلی متمرکز دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، رشته بهداشت مدارس در دانشگاه‌های علوم پزشکی و رشته‌های دوگانه در دانشگاه‌های همکار با دانشـگاه فرهنگیان در آزمون سـراسـری سـال ۱۴۰۲ براسـاس استان بومی در دو  بخش مجزا (بررسی صلاحیت های اختصاصی و صلاحیت های عمومی «گزینش») انجام می‌گیرد.

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام بررسی صلاحیت‌های اختصاصی و عمومی (گزینش) به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش تلقی می شود و مسئولیت آن نیز صرفا به عهده داوطلب خواهد بود.

داوطلبانی که صلاحیت‌های تخصصی یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه‌های همکار با دانشگاه فرهنگیان حذف خواهند شد.

بررسی صلاحیت های اختصاصی از شرایط قانونی برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی ا ست. انجام ارزیابی صلاحیت های اختصاصی، صرفا در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه و درگاه های اطلاع رسانی پردیس های دانشگاه فرهنگیان امکان‌پذیر است. انجام ارزیابی مجدد یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معرفی شدگان براساس استان بومی مورد ارزیابی صلاحیت‌های اختصاصی قرار خواهند گرفت، بنابراین معرفی‌شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز در استان بومی داوطلب ارزیابی خواهند شد.

عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام ارزیابی صلاحیت‌های اختصاصی و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی شده و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

از معرفی شدگانی بررسی صلاحیت های اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و دفترچه «بخش پیوست‌ها» آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و اطلاعیه‌های اصلاحی بعدی سازمان سنجش آموزش کشور  باشند، در غیر این صورت انجام فرایند ارزیابی، منتفی خواهد بود.

سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است که شرط حداقل معدل و حداکثر سن داوطلبان فوق تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

کسب نمره کل ۶۰۰۰ و بالاتر در گروه آزمایشی مربوط که داوطلب در آن برای انتخاب رشته مجاز شده، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حُسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه اول مهر از جمله شرایط مصاحبه است.

ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت، شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس در دانشگاه های علوم پزشکی باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش صرفا در مهلت مقرر در زمان انجام بررسی صلاحیت‌های اختصاصی مورد تأیید قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، انجام بررسی صلاحیت‌های اختصاصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تلقی نمی‌شود.

در صورت تأیید صلاحیت عمومی و سلامت افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش (موفقیت در بررسی صلاحیت های اختصاصی و تایید صلاحیت های عمومی)، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نمودهاند و با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی داوطلب، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

تأیید بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلب در هر یک از مراکز مجری، به این مفهوم خواهد بود که صلاحیت تخصصی داوطلب معرفی شــده به آموزش و پرورش، برای رشــته محل های انتخابی در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس، مورد تأیید قرار گرفته اسـت. بنابراین درصـورت تایید صلاحیت های عمومی (گزینش) داوطلب توسط دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور براساس نمره علمی آزمون سراسری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

داوطلبان معرفی شده درصورت عدم تمایل به تحصیل در کدرشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و بهداشت مدارس، می توانند در زمان انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور اقدام نموده یا در مراحل بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی شرکت نکنند.

تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود.

بعد از طی فرایند پذیرش و استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی خواهد بود. بنابراین تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعیت است.

مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از سوی داوطلبان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان جنس مرد) در مراحل مختلف آزمون مذکور، به عهده آنان خواهد بود.

محل تحصیل پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان پس از ثبت نام قطعی، توسط سازمان مرکزی یا پردیس های دانشگاه مذکور در واحدهای تابعه دارای مجوز (سطح همان استان) تعیین خواهد شد.

کلاس هایی که به حدنصاب لازم (حداقل ۱۸ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان درسطح پردیس های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت، قبولی آنان باطل خواهد شد.

همچنین انتقال و جابجایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

زمان مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی معرفی شدگان، روند ارزیابی داوطلبان از امروز یکشنبه ۱۹ شهریور آغاز خواهد شد و زمان انجام مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلبان معرفی شده، به وسیله مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معرفی شـدگان موظف هستند با مراجعه به درگاه‌های اطلاع رسانی مدیریت پردیس های استان بومی دانشـگاه یا دانشـگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، از زمان و مکان دقیق مصاحبه و بررسی صلاحیت های اختصاصی مطلع شوند.

تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.

علاوه برگذراندن واحدهای درسی مصوب، شرکت در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه (مهارتی و تربیتی) دانشگاه و پردیس محل تحصیل نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط الزامی است. 

چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

از داوطلبان درخواست می شود جهت انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند. تمامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلفند، فرم “اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی” را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری تحویل نمایند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061911497/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86