شرایط متقاضیان انتقال به داخل کشور در دو رشته داروسازی و دندان‌پزشکی

معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، شرایط پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال از خارج کشور برای تحصیل در رشته‌های “داروسازی” و “دندان‌پزشکی”را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا،دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های داروسازی و دندان‌پزشکی که خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند و خواهان تحصیل در داخل کشور هستند، می‌توانند در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران مشغول به تحصیل شوند. 

بنابر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، این گروه از دانشجویان ایرانی در صورت داشتن شرایط لازم، جهت مصاحبه به پردیس بین‌الملل معرفی می‌شوند. پذیرش دانشجویان منوط به موفقیت در مصاحبه علمی بوده و شرایط پذیرش دانشجویان در رشته‌های تحصیلی داروسازی و دندان‌پزشکی متفاوت است.

شرایط تحصیل در رشته دندان‌پزشکی

دانشجویان می‌بایست از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی‌نامه دریافت کنند و برای پذیرش دانشجویان شرط معدل درنظر گرفته شده است.

«معدل کل دیپلم»، «معدل کتبی دیپلم» و «معدل کل پیش‌دانشگاهی» متقاضیان انتقال از خارج کشور می‌بایست حداقل ۱۷ باشد. حالت دیگری در ارتباط با شرط معدل برای متقاضیان به تحصیل در این مرکز آموزشی لحاظ شده است. مجموع معدل کل دیپلم، معدل کتبی دیپلم و معدل کل پیش‌دانشگاهی متقاضیان انتقال از خارج به دانشگاه علوم‌پزشکی ایران می‌بایست مساوی یا بالاتر از ۵۳ باشد.

شرایط تحصیل در رشته داروسازی

معدل کل دیپلم، معدل کتبی دیپلم و معدل کل پیش‌دانشگاهی متقاضیان انتقال از خارج کشور باید حداقل ۱۶ باشد. حالت دوم شرط معدل برای تحصیل در رشته داروسازی به این نحو است که مجموع سه معدل (معدل کل دیپلم، معدل کتبی دیپلم و معدل کل پیش دانشگاهی) مساوی و بالاتر از ۵۱ باشد.

بنابر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، معدل‌های ترمیمی «قابل قبول» نیست.

مدت زمان باقیمانده معافیت تحصیلی دانشجویان پسر باید مطابق با سال‌های تحصیل در رشته مربوطه باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031509525/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C