شبکه دانشگاهی ایران افتتاح شد


تهران – ایرنا – شبکه دانشگاهی ایران عصر شنبه به عنوان شبکه سمعی و بصری در فضای مجازی برای اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی و غیرایرانی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083775/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF