سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021710811/%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

سی و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور

ایسنا/لرستان سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه‌های کشور در دانشگاه لرستان آغاز شد.