سیگارهای الکتریکی بدون نیکوتین هم به بافت ریه لطمه می‌زنند


تهران- ایرنا- تبلیغات اغلب اینگونه القا می‌کنند که استفاده از سیگار الکتریکی (ویپ) زیان کمتری از سیگار کشیدن دارد اما یک مطالعه جدید تردیدهای بیشتری درباره این مساله ایجاد کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368133/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF