سه فراخوان در چارچوب همکاری های بین المللی با هدف حمایت از فناوران منتشر شده است


تهران – ایرنا – صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در چارچوب همکاری های بین المللی سه فراخوان مشترک همکاری بین المللی برای سال 1402 منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073302/%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86