سهم ۴ درصدی دانش‌بنیان از تسهیلات بانکی و افزایش درآمدی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی


تهران- ایرنا- گزارش زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، نشان از افزایش درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۴۰ هزار به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طی پنج سال اخیر دارد. این درحالی است که چهار درصد از تسهیلات بانکی به این شرکت‌ها اختصاص یافته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85370761/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1