سهم سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی رسیده است


تهران – ایرنا – رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: سهم سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی رسیده است، این سوابق تحصیلی مربوط به دروس پایه دوازدهم است که سهم دروس عمومی ۲۸ درصد و دروس تخصصی ۲۲ درصد است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368325/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87