سرپرست وزارت آموزش و پرورش: معلمان فاقد رتبه در چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند


کرمانشاه _ ایرنا _ سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همه فرهنگیانی که سامانه برای آنها بسته و در حالت بلاتکلیف هستند در چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند. گفت: همه معلمانی فاقد رتبه نیز در چند روز آینده رتبه خواهند گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85096502/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87