سرپرست وزارت آموزش و پرورش: فارس در کارهای فرهنگی در سطح کشور پیشتاز است


شیرا:-ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: استان فارس در کار فرهنگی در سطح کشور پیشتاز است و آموزش و پرورش فارس همواره تعامل بسیار خوبی با دانشگاه فرهنگیان دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108172/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1