سرپرست وزارت آموزش و پرورش: باید از حکمرانی علمی دفاع کنیم


شیراز-ایرنا-سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حکمرانی علم یکی از اصلی‌ترین منشأهای قدرت ماست، گفت: باید از حکمرانی علمی دفاع کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108747/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85