سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی باید از اول مهر رایگان شود


تهران_ایرنا_رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت:  با توجه به نامه وزارت کشور از اول مهرماه باید سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی رایگان شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143978/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86