سرمایه صندوق نوآوری متناسب با نیاز شرکت های دانش آموز نیست


تهران- ایرنا- معاون توسعه نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: سرمایه این صندوق با نیاز بنگاه های دانش بنیان همخوانی ندارد. در حالی که پیش بینی می شود با تصویب هیات رئیسه فناوری و تولید دانش بنیان، سرمایه صندوق ظرف پنج سال از 2600 میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056949/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF