سردر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران رونمایی شد


تهران – ایرنا – سردر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران عصر سه شنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس دانشگاه تهران رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85099677/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF