سرانه فضای ورزشی دانش آموزی کشور ۳۴ سانتی متر مربع است


اصفهان – ایرنا – رییس گروه فضا و تجهیزات ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: متوسط سرانه فضای ورزشی دانش آموزی در بخش اماکن روباز و سربسته در ایران، ۳۴ سانتی‌متر مربع (۳۴ صدم متر مربع) است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167737/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA