ساقه‌های بالارونده جنگل‌های مناطق گرم را خفه می کنند


تهران – ایرنا- یک تحقیق علمی نشان می دهد در برخی جنگل های مناطق گرم جهان ساقه‌های چوبی بالارونده در حال خفه کردن درختان هستند؛ در واقع رشد غیرعادی این گیاهان ناشی از فعالیت های انسانی است که می تواند به جذب دی‌اکسیدکربن توسط جنگل ها لطمه بزند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85360962/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF