سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شکایت کرد


تهران – ایرنا – سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دلیل گزارش محتوای جعلی که موجب تشویش اذهان عمومی شده است به هیأت نظارت اعضای شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی شکایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073740/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF