ساخت «ماشین زمان تکامل» با نقشه‌برداری سریع از ژنوم ۵۱ گونه حیوانی


تهران – ایرنا – دانشمندان با استفاده از یک تکنیک جدید، طرح کلی ژنتیکی برای کانگوروها، پنگوئن‌ها ، کوسه‌ها و حیوانات بیشتری را در زمان کوتاهی تهیه کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377689/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85-%DB%B5%DB%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C