ساخت لیزر دیسک نازک پالسی توسط پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس


تهران- ایرنا- پژوهشگر گروه فیزیک اتمی مولکولی دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقی موفق به طراحی و ساخت لیزر دیسک نازک پالسی با توان متوسط حدود ۵۰۰ وات شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144997/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3