ساخت ربات غواص برای ماموریت های خطرناک دریایی


تهران- ایرنا- ربات زیر آبی که برای انجام ماموریت های جستجو و امداد و نجات طراحی شده، ممکن است به زودی جایگزین غواصان در عملیات های خطرناک شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133590/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C