ساخت خوابگاه متاهلی در گرو تامین اعتبار است/ضرورت توجه به مهارت‌آموزی در برنامه هفتم


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت توجه به مهارت‌آموزی در برنامه هفتم توسعه و یافتن راهکاری قانونی برای آن تصریح کرد: ساخت خوابگاه‌های متاهلی نیازمند تامین اعتبار کافی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85099838/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C