زلزله‌ فناوری اطلاعات در بخش آموزش


تهران- ایرنا- فناوری‌های نو، علاقه به فرایند کسب دانش با روش‌های متنوع و متناسب با موقعیت‌های مختلف را افزایش داده است به‌گونه‌ای که امروزه می‌توان ادعا کرد میزان اطلاعات بشر هر چهار یا پنج سال دوچندان می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223597/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4