رییس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام: آموزش و پرورش نیازمند انقلاب برای اصلاح است


سمنان- ایرنا- رییس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام با بیان اینکه نوجوانان در خطر تهاجم فرهنگی دشمنان هستند، گفت: آموزش و پرورش نیازمند اصلاح و انقلاب برای قرار گفتن در مسیر درست است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168588/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8