رییس دانشگاه تهران: احساس بی‌نیازی از تجربیات پیشکسوتان، نقطه سقوط است


تهران – ایرنا -رییس دانشگاه تهران با حضور در منزل استاد بازنشسته و پیشکسوت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، قدردانی از اساتید پیشکسوت را باعث برکت در فعالیت‌های دانشگاه دانست و تاکیدکرد: احساس بی‌نقصی در مدیریت و بی‌نیازی از تجربیات پیشکسوتان، نقطه سقوط است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162578/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87