رییس دانشگاه اصفهان: حکمرانی آموزش عالی نیازمند تحول است


اصفهان-ایرنا- رییس دانشگاه اصفهان گفت: با وجود رُشد چشمگیر برخی از شاخص‌های کمی در عرصه آموزش عالی، امکانات رفاهی و شاخص‌های کیفی این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد و در این زمینه، حکمرانی آموزش عالی نیازمند تغییر و تحول است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363391/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA