روند ساخت مسکن کارکنان وزارت علوم با حضور رئیس‌جمهور آغاز می‌شود


تهران- ایرنا- معاون مالی، اداری و منابع وزارت علوم گفت: روند ساخت مسکن برای اراضی تغییرکاربری داده شده ۱۳ دانشگاه در ۸ استان جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور آغاز می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365839/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF