روسیه: همراهی کره جنوبی با غرب در تحریم ناامید کننده‌ است


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه گفت که تصمیم کره جنوبی در همراهی و تبعیت از غرب با تحریم های ضد روسی ناامید کننده‌ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042738/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA