روسای ۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور منصوب شدند

یرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر مخدی رضائیان
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030603895/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

متن این احکام به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، در این ابلاغیه ها، “دکتر محمد تقی آشوبی” به عنوان رییس دانشگاه گیلان، “دکتر صالح الدین بویا” به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، “دکتر مهدی رضائیان” به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و “دکتر مجید درودی” به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، منصوب شدند.

جناب آقای دکتر محمد تقی آشوبی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

وزیر بهداشت در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای، روسای ۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور را با توجه به تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصوب کرد.

جناب آقای دکتر مجید درودی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

جناب آقای صالح الدین بویا
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.