روز قدس یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب/ برجسته سازی حمایت از مردم مظلوم فالسلطین


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش حمایت جامعه فرهنگی کشورمان از مسلمانان مظلوم فلسطین و آرمان شریف قدس را برجسته کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082800/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85