روایت گمشده؛ اردوی دانشجویی راهیان پیشرفت کشور در بندرعباس آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – مرحله نخست اردوی دانشجویی پیشرفت کشور با نام «روایت گمشده» روز پنجشنبه با حضور بیش از ۲۳۰ دانشجو در بندرعباس آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85101479/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2