روایت رضامراد صحرایی از برنامه اش: پیگیری جذب مربی تربیتی و تخصیص فوق العاده ویژه فرهنگیان

روایت رضامراد صحرایی از برنامه اش: پیگیری جذب مربی تربیتی و تخصیص فوق العاده ویژه فرهنگیان سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه ارائه شده اش به مجلس به عنوان گزینه معرفی شده برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش، از پیگیری جذب مربی امور تربیتی و پیگیری تخصیص فوق …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020362345167112192/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%3A-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C