روایت رسانه آمریکایی از رویدادهای جدید در سپهر سیاسی چین


تهران- ایرنا- رسانه آمریکایی سی ان بی سی نوشت رویداد سیاسی اخیر چین و برخی تغییرات در کمیته سیاسی حزب کمونیست نشان می دهد ترکیب جدید این حزب نسبت به قبل، تمرکز بیشتر بر توسعه همکاری با آمریکا خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920952/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86