رشته های هنری صندوق حمایتی مستقل ندارند/ به زودی صندوقی در دانشگاه هنر ایجاد می شود


تهران – ایرنا – رئیس مرکز رشد دانشگاه هنر تهران ایجاد صندوق های حمایتی را برای حمایت از واحدهای فناور به ویژه در حوزه های هنری ضروری عنوان کرد و گفت: هیچ صندوق حمایتی مستقلی در کشور از فعالان حوزه هنری وجود ندارد. نیاز به ایجاد چنین صندوق هایی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054873/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1